Om oss

Vårt fokus

Norsk Råvare AS er et privat eid handelsselskap som tilbyr behandlingsløsninger på ulike sekundære råvarer og avfallsfraksjoner. Med spesialisering innen vanskelig omsettelige sekundære råvarer søker vi bevisst samarbeidspartnere som fokuserer på gode utsorterings- og materialgjenvinningsløsninger.

 

Tilegnelse av posisjoner innen volumfraksjoner som restavfall, matavfall og returtre gjøres basert på markeds- og logistikkmessige strategiske vurderinger. Det benyttes et stort Skandinavisk nettverk bestående av blant annet energigjenvinnings- og biogassanlegg, samt transportselskaper. Dette gjør selskapet i stand til å konstruere både kostnadseffektive og miljøeffektive gjenvinningsløsninger i markedet.

 

De mest konkurransedyktige løsningene, både når det gjelder miljø og økonomi, oppstår gjerne når selskapet lykkes å løfte sekundære råvarer oppover i avfallshierarkiet. Aktivt arbeid med markedsanalyse, relasjonsbygging og kompetanseheving gjør Norsk Råvare i stand til å være i forkant med nye måter å behandle, gjenvinne og benytte avfallsfraksjoner.Vår besøks- og forretningsadresse:


Trondheimsveien 184, 0570 Oslo

epost: post@norskravare.no


I en verden i evig forandring så jobber vi med kontinuerlig forbedring.

Dette gjelder for alle våre løsninger og våre prosesser 

Norsk Råvare AS skal bidra til å minimere utvinningen av jordklodens jomfruelige råvarer. Samtidig øsker vi at våre handelsaktiviteter ikke bidrar til mer utslipp av klimagasser enn strengt tatt nødvendig. Vår grad av suksess på disse feltene vil direkte påvirke selskapets konkurransekraft i en bransje der aktørene er over gjennomsnittlig opptatt av miljøet.

 

 • Selskapet benytter tradisjonelle statistiske teknikker for å kontinuerlig måle bedriftens evne til å levere riktige varer og oppnå høy grad av kundetilfredshet/leveringskvalitet.
 • Data skal jevnlig analyseres (minimum en gang årlig) og nødvendige tiltak skal iverksettes.
 • (HMS statistikk som sykefravær skal analyseres hvert kvartal).
 • Data blir registrert og analysert i firmaets kvalitets- og miljøstyringssystem. Informasjonen skal være lett tilgjengelig slik at ledelse og personell har oversikt over tilstanden til bedriften og kan agere på parametere som ikke har tilfredsstillende utvikling.
 • Det skal oppgis hvordan vi søker å oppnå tilfredsstillende måloppnåelse for alle kvalitets- og miljømål.

 

Jevnfør ISO 9001 og 14001 så måler vi vår forbedring/oppnåelse av diverse kvalitets- og miljømål.


Vi måler følgende kvalitetsmål for kvalitet:


 1. Kundetilfredshet
 2. Avvik
 3. Ulykker og HMS hendelser
 4. Leveringskvalitet


Vi måler følgende mål for ytre miljø:


 1. Andel av råvareportefølje til henholdsvis materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi
 2. Andel av råvareportefølje transportert med Diesel, Biogass, El, HVO100, Hydrogen, Annet
 3. Norsk Råvares miljørangering i relevante anbudskonkurranser